OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie os. Wojska Polskiego 8A , 57 — 402 Nowa Ruda, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1) Podwyższenie balustrad na balkonach w budynkach Os. Wojska Polskiego nr : 14 — 50 balkonów, 15 — 50 balkonów, 16 — 50 balkonów, 17 — 60 balkonów, 18 — 50 balkonów, 19 — 60 balkonów, 20 — 60 balkonów, 22 — 30 balkonów, 23 — 50 balkonów, 24 — 30 balkonów,
2) Wykonanie dokumentacji i zabudowa układów regulacji przepływu centralnego ogrzewania w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3) Wykonanie ekspertyzy budowlanej płyt balkonowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13
4) Wykonanie ekspertyzy w zakresie poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13.
5) Wykonanie hydroizolacji cokołu i odwodnienia ściany północnej budynku Os. Wojska Polskiego nr 12.
6) Remont placu zabaw nr 1 ( przy budynku Os. Wojska Polskiego nr 17).
7) Wykonanie audytu energetycznego budynków będących w zasobach Spółdzielni. 8) Montaż pochwytów na klatkach schodowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 17,18,19,20.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Spółdzielni. Wysokość wadium określona jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każdego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:
• Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
• Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowych, modernizacji i innych zleconych fumom zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”.
• Projektem Umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty te można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.gorniknr.pl

Oferty w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem Przetarg – roboty budowlane – nr poz. z ogłoszenia” należy składać do dnia 30.05.2019 roku do godz.14:00 na adres Spółdzielni lub bezpośrednio w Sekretariacie , na każdą robotę w osobnej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 roku o godzinie 10:00 w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr teL 74 873 04 83 w godz. 9:00 do godz. 14:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych
Formularz ofertowy
SIWZ

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Nowej Rudzie posiada do wynajęcia lokale użytkowe usytuowane :

– Osiedle Wojska Polskiego nr 14 klatka III o powierzchni użytkowej 20,78 m2,
wyposażony w media: zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie i energię
elektryczną
– Osiedle Wojska Polskiego nr 9 o powierzchni użytkowej 29,76 m2,
wyposażony w media: zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie i energię
elektryczną.

Każdy lokal ma odrębne wejście, jest usytuowany na parterze budynku
i wyposażony w WC.
Bliższych informacji udziela dział Administracji w godzinach pracy Spółdzielni
pod numerem telefonu 74 873 0483

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie os. Wojska Polskiego SA , 57 – 402 Nowa Ruda, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1) Podwyższenie balustrad na balkonach w budynkach Os. Wojska Polskiego nr :
14 – 50 balkonów, 15 – 50 balkonów, 16 – 50 balkonów, 17 -60 balkonów, 18 – 50 balkonów, 19 – 60 balkonów, 20 – 60 balkonów, 22 – 30 balkonów, 23 – 50 balkonów, 24 – 30 balkonów,
2) Wykonanie dokumentacji i zabudowa układów regulacji przepływu centralnego ogrzewania w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3) Wykonanie dokumentacji i wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej i korytarzy w budynku Os. Wojska Polskiego nr 11.
4) Wykonanie ekspertyzy budowlanej płyt balkonowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, II, 12, 13
5) Wykonanie ekspertyzy w zakresie poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13.
6) Wykonanie hydroizolacji cokołu i odwodnienia ściany północnej budynku Os. Wojska Polskiego nr 12.
7) Remont placu zabaw nr 1 ( przy budynku Os. Wojska Polskiego nr 17).
8) Remont częściowy oświetlenia osiedlowego w rejonie niskich budynków z wymianą kabli energetycznych, słupów i lamp oraz zabudową dwóch lamp parkowych.
9) Remont punktowy dróg i chodników osiedlowych o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.
10) Wykonanie audytu energetycznego budynków będących w zasobach Spółdzielni.
11) Montaż pochwytów na klatkach schodowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 17,18,19,20.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Spółdzielni. Wysokość wadium określona jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każdego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:

Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowych, modernizacji i innych zleconych firmom zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”.
Projektem Umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty te można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.gorniknr.pl

Oferty w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem „ Przetarg – roboty budowlane – nr poz. z ogłoszenia” należy składać do dnia 24.04.2019 roku do godz.14:00 na adres Spółdzielni lub bezpośrednio w Sekretariacie, na każdą robotę w osobnej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 roku o godzinie 10:00 w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel 74 873 04 83 w godz. 9:00 do godz. 14:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych
Formularz ofertowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia