Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych w dobie Covid-19

INFORMACJA ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

w przedmiocie

FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W DOBIE COVID – 19 W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Co do zasady do spółdzielni mieszkaniowych nadal znajdzie zastosowanie przepis art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Ww. regulacja nie ogranicza spółdzielni w zwoływaniu walnych zgromadzeń w formule stacjonarnej jeżeli przepisy reżimu sanitarnego dotyczące np. limitu osób w trakcie zebrań na to pozwalają.

Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. takich limitów nie przewidują, to jednak każdorazowo Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sama dokonać oceny czy jest w stanie przeprowadzić np. walne zgromadzenie czy posiedzenie Rady Nadzorczej w formule stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego biorąc pod uwagę aktualny stan zakażeń koronawirusem. Stan epidemii nadal bowiem obowiązuje.

Niniejsze stanowisko Związku pozostaje także aktualne wobec wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Art. 78 ww. ustawy wprowadził w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) m.in. następujące zmiany:

4) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu: „Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”.

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie odwołaniem tego stanu i ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzona została norma prawna, która z mocy ustawy przedłuża kadencję rady nadzorczej lub zarządu jeżeli kadencja ta upłynęła lub upłynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Norma ta ma moc wsteczną, tj. przywraca ciągłość kadencji tym organów, których kadencja się zakończyła.   Natomiast przedłużenie kadencji tych organów trwa nie dłużej niż do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 90.  

Do dnia dzisiejszego, jak już podkreślono, stan epidemii nie został odwołany. Ma to istotne znaczenie albowiem w mocy pozostają również regulacje dotyczące możliwości podejmowania przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na mocy art.15 pkt.1 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), dodano bowiem do przepisu art. 36 pr. spółdz. nową regulację prawną (§ 9–13). I tak, obowiązujące od 18.04.2020 r. przepisy § 9 i nast. stanowią m.in., iż zarząd lub rada nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ww. rozwiązania, o których mowa w ustawie § 9-12, stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w  z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Możliwość opisana w ww. przepisach wchodzi zatem w grę, w ww. okresach epidemicznych, także w przypadku, w którym statut spółdzielni nie przewiduje takich – alternatywnych – metod podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie. Regulacja przewidziana w art. 36 § 9 –12 pr. spółdz. ma – w odróżnieniu od unormowania przyjętego w przepisach ogólnych (por. art. 35 § 41 i n. pr. spółdz.) w stosunku do zarządu i rady nadzorczej – charakter epizodyczny; nie uzupełnia ona zatem katalogu metod podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie w „normalnych” (nie epidemicznych) okolicznościach (por. art.36 § 13  pr. spółdz.).

Tym samym nadal również, przepisy 36 § 9 –12 pr. spółdz w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego mają zastosowanie do spółdzielni mieszkaniowych, na mocy art. 1 ust. 7 u.s.m. Do spółdzielni mieszkaniowych nadal ma także – wobec braku charakteru epizodycznego tych przepisów – zastosowanie  art. 35 § 41– 44 pr. spółdz dotyczący możliwości podejmowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Oświadczenie

Szanowni Państwo od 29.06.2022 na Facebook-u ukazują się wpisy Pani Jolanty
Kulpy , która oskarża organy samorządowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w
Nowej Rudzie, że zrobiono z członków spółdzielni jak określiła „totalnych idiotów”.
Otóż ja Jadwiga Ziemska jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Górnik” oraz
Tomasz Tylak Prezes SM „Górnik” jesteśmy zbulwersowani i oburzeni falą hejtu i
pomówień, które tak naprawdę są żałosne. Pragniemy podkreślić, że najpierw należy
mieć elementarną wiedzę w zakresie spółdzielczości, aby podejmować tematy i
polemikę w tym zakresie. To co się ukazało i prezentuje Pani Jolanta Kulpa to zlepek
bzdur, kłamstw i pomówień. Ani ja Przewodnicząca Rady Nadzorczej, ani Prezes
Spółdzielni ani Rada Nadzorcza czy Zarząd nie może podejmować takich uchwał
dlatego ich nie podejmowaliśmy. Każdy organ ma swoje kompetencje i w takim
zakresie działa. Zarząd ma obowiązek realizować uchwały najwyższego organu
spółdzielni jakim jest Walne Zgromadzenie a Rada Nadzorcza ma sprawować
kontrolę i nadzór nad ich realizacją i tak działamy zgodnie z literą prawa.
Na uwagę zasługuje fakt, że Pani Jolanta Kulpa nie jest członkiem spółdzielni i nie
powinna się wypowiadać w tematach, o których nie wie i do których nie ma prawa.
Rodzi się pytanie skąd ma takie nieprawdziwe informacje? Ani Rada Nadzorcza ani
Zarząd nie może środków finansowych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie
Członków na gazyfikację osiedla przekazywać na budowę parkingu czy też
wypłacać mieszkańcom.
Chociaż nie jest członkiem naszej spółdzielni Pani Jolanta Kulpa jako pierwsza
zapisała się na dwa miejsca parkingowe, których jeszcze nie ma a są przedmiotem
jej szczególnego zainteresowania . Swoimi wpisami podważa autorytet
Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Prezesa SM oraz członków Rady Nadzorczej,
osób publicznych godząc w ich dobre imię.
Pani Kulpa twierdzi, że na Walnym Zgromadzeniu Członków w formie
korespondencyjnej w dniu 29.06.2022r. członkowie głosowali czy ma powstać
parking? Otóż nikt z członków spółdzielni w tym dniu nie głosował czy ma
powstać parking, bo najwyższy organ spółdzielni czyli Walne Zgromadzenie
Członków tę decyzję podjęło jeszcze w 2018r. o czym wiedzieli członkowie
spółdzielni. My jako Rada Nadzorcza oraz Zarząd mamy obowiązek realizować
tę uchwałę. Dlatego został wykonany projekt budowlany, posiadamy pozwolenia na
budowę, założony został dziennik budowy, w drodze przetargu wyłoniony został
wykonawca z którym podpisana została umowa.
Totalne niezrozumienie przez Panią Jolantę Kulpę treści uchwał nr 4 i 8 z 2022 r
nad czym głosowali członkowie a nie Pani Jolanta Kulpa, która nie jest członkiem.
Wyjaśniamy, że uchwała nr 4 i 8 dotyczy przeznaczenia nadwyżki bilansowej na
budowę parkingu za czym opowiedzieli się członkowie naszej spółdzielni. Nie jest to
uchwała dotycząca wyrażenia zgody na budowę parkingu. Geodeta, który pojawił się
28.06.br działał zgodnie z podpisaną umową, bo decyzja Walnego Zgromadzenia na
budowę parkingu zapadła podkreślam w 2018r. Nieprawdą jest, że zostaną
zniszczone klomby i ozdobna roślinność, bo ona pozostanie nie będzie to parking
betonowy i ogrodzony płotem.
Członkowie spółdzielni pytają nas dlaczego dopuszczono do takich wpisów Pani
Jolanty Kulpy ? Dlaczego grupa kilku osób próbuje skłócić i skonfliktować członków
spółdzielni, siejąc hejt i nienawiść? Czemu mają służyć zgryźliwe i agresywne
komentarze Pani Jolanty Kulpy? Dlaczego nie ma się realizować uchwały
najwyższego organu jakim jest Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w
zakresie budowy parkingu, który jest bardzo potrzebny. Przecież większość członków
głosowała za jego budową. Dlaczego osoba, która nie jest członkiem spółdzielni ma
podważać uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków?
Prezes potwierdza, że nieprawdą jest iż miał zapewniać panią Kulpę, że budowa
jest odroczona do końca roku, totalne niezrozumienie stad Zarząd umieścił
informacje na nieruchomościach o rozpoczęciu inwestycji od sierpnia br..
Pani Jolanta Kulpa swoimi wpisami próbuje znieważyć i upokorzyć organy
samorządowe spółdzielni , działanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej, całej Rady
Nadzorczej i Prezesa oraz podważyć zaufanie do nas jako osób publicznych nie
będąc członkiem spółdzielni. Dlatego, aby nie dopuścić do bezkarnego hejtu, siania
nienawiści, obelg i kłamstw wystąpimy na drogę sądową za niesławienie i zniewagę
oraz w obronie swoich dóbr osobistych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jadwiga Ziemska
Prezes Tomasz Tylak
SM „Górnik” w Nowej Rudzie