Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej
na I półrocze 2020 r.:

07.01.2020 r. – Jan Aniszewski – Sekretarz RN

04.02.2020 r. – Alicja Bułeczka – Komisja GZMiI

03.03.2020 r. – Bartłomiej Rozmus – Komisja Rewizyjna

07.04.2020 r. – Magdalena Macioszek – Komisja Rewizyjna

05.05.2020 r. – Wiesław Baran –  Komisja GZMil

02.06.2020 r. – Tadeusz Grzelak – Komisja GZMiI

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się
w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w godz. 1500–1700 (sala konferencyjna).

 

Skład Rady Nadzorczej 2019-2022

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019÷2022

PREZYDIUM
1 Jadwiga Ziemska Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Maria Dębicka Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Jan Aniszewski Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA
4 Jacek Dołgan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5 Bartłomiej Rozmus Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 Magdalena Macioszek Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
7 Wiesław Baran Przewodniczący Komisji GZMiI
8 Alicja Bułeczka Z-ca Przewodniczącego Komisji GZMiI
9 Tadeusz Grzelak Sekretarz Komisji GZMiI

Materiały na Walne Zgromadzenie 2019

 1. Zawiadomienie o WZ
 2. Zgłoszenie pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo.
 4. Wniosek o zgłoszenie kandydata na członka  RN.
 5. uchwała 01 – zatwierdzenie Prezydium
 6. uchwała 02 – zatwierdzenie porządku obrad
 7. uchwała 03 – w spr. zatwierdzenia komisji mandatowo-skrutacyjnej
 8. uchwała 04 – w spr. zatwierdzenia komisji wnioskowej
 9. uchwała 05 – przyjęcie protokołu z WZCz 2018 r.
 10. uchwała 06 – przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego 01.09.2018
 11. uchwała 07 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. Górnik w Nowej Rudzie z działalności za 2018 r.
 12. Sprawozdanie z działalności zarządu SM za 2018
 13. uchwała 08 – zatwierdzenie bilansu
 14. uchwała nr 50 RN
 15. Sprawozdanie finansowe (bilans)
 16. uchwała 09 – zatwierdzenie sprawozdania RN
 17. Sprawozdanie z działalności RN za 2018r.
 18. uchwała 10,11,12 w spr. absolutorium Członków Zarządu
 19. uchwała 13 w spr. wyboru członków Rady Nadzorczej
 20. uchwała 14 zatwierdzenie regulaminem RN
 21. Regulamin Rady Nadzorczej
 22. uchwała 15 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków z 2018
 23. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków 09.06.2018
 24. uchwała 16 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków polustr.
 25. Sprawozdanie Zarządu z zaleceń polustracyjnych
 26. uchwała 17- w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 29 czerwca 2019 r. (sobota)

Nowa Ruda 17.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36+42 Prawa spółdzielczego (tekst jednolity Dz.U. 2017.1560 z późn.
zm.) i art. 8* $ 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2013.1222 z późn.zm.) oraz na podstawie $ 115 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Nowej Rudzie-Słupcu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Słupiecka 2 w Nowej Rudzie-Słupcu. Mandaty dla członków Spółdzielni będą wydawane od godz. 08:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium i Asesora — podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad — podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji:
               1) mandatowo-skrutacyjnej,
               2) wnioskowa,
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania — odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 09.06.2018 r. -podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Przyjęcie protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu
01.09.2018 r. – podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. z oceną sprawozdania
finansowego przez Radę Nadzorczą — dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu — podjęcie uchwał.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zgłoszonych przez członków
Spółdzielni.jako kandydatów stosownie do art. 8* ust. 10, 11 u.s.m i $ 126 ust.6 Statutu
SM, Górnik”.
– podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022,
14. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej — podjecie uchwały.
15. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Przedstawienie zaleceń polustracyjnych i zatwierdzenie sprawozdania z zaleceń
polustracyjnych za lata 2013-2015.
17. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018,
– dyskusja i podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie Komisji wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Z materiałami na posiedzenie Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mogą
zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00 w dni robocze oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gorniknr.pl od dnia 14 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i $ 116 ust. 1-2 Statutu
Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem
posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi
być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 8 ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i $ 116 ust. 4 Statutu
Spółdzielni, członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Uwaga:
Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zgłaszanie pełnomocnictw — osobiście przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do dnia
27.06.2019 r. (czwartek), do siedziby SM,,Górnik” pok. nr 4 do godz.14:00.

Wnioski o zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej są do pobrania w siedzibie SM
„„Górnik” pok. nr 4 lub na stronie internetowej www.gorniknr.pl

Oryginalny tekst zawiadomienia