OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik’’ w Nowej Rudzie os. Wojska Polskiego 8A , 57 – 402 Nowa Ruda, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic według zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu drogowego w obrębie os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie (Słupiec)
2. Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, stwierdzonych podczas przeglądu rocznego oraz bieżących, stwierdzonych w trakcie realizacji doszczelniania instalacji w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
3. Wykonanie hydroizolacji budynku os. Wojska Polskiego nr 8 – ściana północna.
4. Zabudowa nowych szafek hydrantowych z wyposażeniem oraz próba szczelności instalacji p. poz. w budynkach os. Wojska Polskiego nr 8,9,10,11,12,13.
5. Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu w budynkach os. Wojska Polskiego nr 10,11,13.
6. Remont kolektorów c.o. z wymianą zaworów odcinających w budynku os. Wojska Polskiego nr 11.
7. Wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy (leżaki w posadzce) w budynku os. Wojska Polskiego nr 13.
8. Remont wymiennika c.o. w budynku os. Wojska Polskiego 20.
9. Remont węzła cieplnego i instalacji c.o. z wymianą pionów c.w.u. i leżaków w piwnicy oraz wymianą 11 ciepłomierzy lokalowych w budynku ul. Kwiatkowskiego 12 b.
10. Remont cząstkowy dróg i chodników osiedlowych o nawierzchni asfaltowej oraz kostki brukowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Spółdzielni. Wysokość wadium określona jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każdego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:
· Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
· Projektem budowlanym.
· Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowych, modernizacji i innych zleconych firmom zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Górnik’’.
· Projektem Umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty te można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.gorniknr.pl

Oferty w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem ,, Przetarg – roboty budowlane – nr poz. z ogłoszenia’’ należy składać do dnia 30.07.2020 roku do godz.1400 na adres Spółdzielni lub bezpośrednio w Sekretariacie , na każdą robotę w osobnej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 roku o godzinie 1000 w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik’’
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 74 873 04 83 w godz. 900 do godz. 1400.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ, wzór umowy- II przetarg 2020

Formularz ofertowy