Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 29 czerwca 2019 r. (sobota)

Nowa Ruda 17.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36+42 Prawa spółdzielczego (tekst jednolity Dz.U. 2017.1560 z późn.
zm.) i art. 8* $ 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2013.1222 z późn.zm.) oraz na podstawie $ 115 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Nowej Rudzie-Słupcu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Słupiecka 2 w Nowej Rudzie-Słupcu. Mandaty dla członków Spółdzielni będą wydawane od godz. 08:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium i Asesora — podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad — podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji:
               1) mandatowo-skrutacyjnej,
               2) wnioskowa,
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania — odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 09.06.2018 r. -podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Przyjęcie protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu
01.09.2018 r. – podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. z oceną sprawozdania
finansowego przez Radę Nadzorczą — dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu — podjęcie uchwał.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zgłoszonych przez członków
Spółdzielni.jako kandydatów stosownie do art. 8* ust. 10, 11 u.s.m i $ 126 ust.6 Statutu
SM, Górnik”.
– podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022,
14. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej — podjecie uchwały.
15. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Przedstawienie zaleceń polustracyjnych i zatwierdzenie sprawozdania z zaleceń
polustracyjnych za lata 2013-2015.
17. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018,
– dyskusja i podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie Komisji wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Z materiałami na posiedzenie Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mogą
zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00 w dni robocze oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gorniknr.pl od dnia 14 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i $ 116 ust. 1-2 Statutu
Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem
posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi
być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 8 ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i $ 116 ust. 4 Statutu
Spółdzielni, członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Uwaga:
Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zgłaszanie pełnomocnictw — osobiście przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do dnia
27.06.2019 r. (czwartek), do siedziby SM,,Górnik” pok. nr 4 do godz.14:00.

Wnioski o zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej są do pobrania w siedzibie SM
„„Górnik” pok. nr 4 lub na stronie internetowej www.gorniknr.pl

Oryginalny tekst zawiadomienia