Uchwały na Walne Zgromadzenie 2014.

UCHWAŁA NR 01/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: wyboru i zatwierdzenia Prezydium.

UCHWAŁA NR 02/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 28.06.2014 r.

UCHWAŁA NR 03/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 28 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 04/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: wyboru i zatwierdzenia Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 05/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: wyboru i zatwierdzenia Komisji wnioskowej.

UCHWAŁA NR 06/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: wyboru i zatwierdzenia Komisji statutowej.

UCHWAŁA NR 07/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik” za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR 08/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2013 r.

UCHWAŁA NR 09/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik” w Nowej Rudzie za 2013 r.

UCHWAŁA NR 10/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania wniosków i zamierzeń podjętych na WZCz w dniu 29.06.2013 r.

UCHWAŁA NR 11/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji zaleceń polustracyjnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR 12/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie : nadwyżki bilansowej za rok 2013 z działalności gospodarczej Spółdzielni.

UCHWAŁY NR 13/14, 14/14/, 15/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

UCHWAŁA NR 16/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: ustalenia sumy najwyższych zobowiązań do zaciągnięcia przez Zarząd Spółdzielni.

UCHWAŁA NR 17/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: przyjęcia zmian statutowych do aktualnego zapisu.

UCHWAŁA NR 18/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: zmiany wysokości diet dla członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 19/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: nieodpłatnego zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR 21/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

UCHWAŁA NR 22/14 z dnia 28 czerwca 2014 r.
W sprawie: zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Członków.