OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie os. Wojska Polskiego 8A , 57 — 402 Nowa Ruda, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1) Podwyższenie balustrad na balkonach w budynkach Os. Wojska Polskiego nr : 14 — 50 balkonów, 15 — 50 balkonów, 16 — 50 balkonów, 17 — 60 balkonów, 18 — 50 balkonów, 19 — 60 balkonów, 20 — 60 balkonów, 22 — 30 balkonów, 23 — 50 balkonów, 24 — 30 balkonów,
2) Wykonanie dokumentacji i zabudowa układów regulacji przepływu centralnego ogrzewania w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3) Wykonanie ekspertyzy budowlanej płyt balkonowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13
4) Wykonanie ekspertyzy w zakresie poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13.
5) Wykonanie hydroizolacji cokołu i odwodnienia ściany północnej budynku Os. Wojska Polskiego nr 12.
6) Remont placu zabaw nr 1 ( przy budynku Os. Wojska Polskiego nr 17).
7) Wykonanie audytu energetycznego budynków będących w zasobach Spółdzielni. 8) Montaż pochwytów na klatkach schodowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 17,18,19,20.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Spółdzielni. Wysokość wadium określona jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każdego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:
• Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
• Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowych, modernizacji i innych zleconych fumom zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”.
• Projektem Umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty te można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.gorniknr.pl

Oferty w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem Przetarg – roboty budowlane – nr poz. z ogłoszenia” należy składać do dnia 30.05.2019 roku do godz.14:00 na adres Spółdzielni lub bezpośrednio w Sekretariacie , na każdą robotę w osobnej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 roku o godzinie 10:00 w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr teL 74 873 04 83 w godz. 9:00 do godz. 14:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych
Formularz ofertowy
SIWZ