Archiwum kategorii: Uncategorized

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie os. Wojska Polskiego SA , 57 – 402 Nowa Ruda, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1) Podwyższenie balustrad na balkonach w budynkach Os. Wojska Polskiego nr :
14 – 50 balkonów, 15 – 50 balkonów, 16 – 50 balkonów, 17 -60 balkonów, 18 – 50 balkonów, 19 – 60 balkonów, 20 – 60 balkonów, 22 – 30 balkonów, 23 – 50 balkonów, 24 – 30 balkonów,
2) Wykonanie dokumentacji i zabudowa układów regulacji przepływu centralnego ogrzewania w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3) Wykonanie dokumentacji i wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej i korytarzy w budynku Os. Wojska Polskiego nr 11.
4) Wykonanie ekspertyzy budowlanej płyt balkonowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, II, 12, 13
5) Wykonanie ekspertyzy w zakresie poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13.
6) Wykonanie hydroizolacji cokołu i odwodnienia ściany północnej budynku Os. Wojska Polskiego nr 12.
7) Remont placu zabaw nr 1 ( przy budynku Os. Wojska Polskiego nr 17).
8) Remont częściowy oświetlenia osiedlowego w rejonie niskich budynków z wymianą kabli energetycznych, słupów i lamp oraz zabudową dwóch lamp parkowych.
9) Remont punktowy dróg i chodników osiedlowych o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.
10) Wykonanie audytu energetycznego budynków będących w zasobach Spółdzielni.
11) Montaż pochwytów na klatkach schodowych w budynkach Os. Wojska Polskiego nr 17,18,19,20.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Spółdzielni. Wysokość wadium określona jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każdego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:

Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowych, modernizacji i innych zleconych firmom zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”.
Projektem Umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty te można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.gorniknr.pl

Oferty w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem „ Przetarg – roboty budowlane – nr poz. z ogłoszenia” należy składać do dnia 24.04.2019 roku do godz.14:00 na adres Spółdzielni lub bezpośrednio w Sekretariacie, na każdą robotę w osobnej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 roku o godzinie 10:00 w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel 74 873 04 83 w godz. 9:00 do godz. 14:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych
Formularz ofertowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Plan dyżurów Członków Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.:

  08.01.2019 r.   –   Jan Aniszewski   –   Sekretarz RN

  05.02.2019 r.   –   Szczepan Dąbkowski   –  Komisja GZMiI

  05.03.2019 r.   –   Helena Kochajkiewicz  –  Komisja Rewizyjna

  02.04.2019 r.   –   Józef Chrustek  –  Komisja GZMiI

  07.05.2019 r.   –   Jerzy Wawrzkiewicz  –  Komisja Rewizyjna

  04.06.2019 r.   –   Wacław Garncarz   –   Z-ca Przewodniczącej RN

Dyżury członkówRady Nadzorczej odbywają się  w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w godz: 15:00-17:00 (sala konferencyjna).